Gmina Sosnowica

Obszar Natura 2000 „Polesie” (PLB060019)

Stanowi obszar specjalnej ochrony ptaków obejmujący fragment Polesia Lubelskiego. Dominują tutaj równiny torfowe, wśród których położone są zarastające jeziora i obszary bagienne, rozdzielone niewielkim wzniesieniami. Wiele terenów jest stale podtopionych, o charakterze naturalnym. Krajobraz wybitnie równinny. Torfowiska reprezentują wszelkie typy tego siedliska, od torfowisk wysokich, poprzez przejściowe do niskich. W ostoi występuje co najmniej 28 gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasie, 10 gatunków z Polskiej Czerwonej Księgi (PCK). Jedno z nielicznych miejsc w Polsce stanowisk lęgowych podgorzałki, ważna ostoja baka i dubelta.