Gmina Sosnowica

Obszar Natura 2000 „Ostoja Poleska” (PLH060013)

Teren o powierzchni 10.159,10 ha obejmujący jedyne w Polsce pojezierze nie objęte ostatnim zlodowaceniem i będącym obszarem ochrony siedlisk. Znajdują się tutaj unikalne obszary torfowisk wysokich, przejściowych i niskich typu węglanowego. Łącznie na terenie ostoi zidentyfikowano 15 rodzajów siedlisk z Załącznika I Dyrektywy Rady 92/43/EWG. Jest to jedna z największych ostoi żółwia błotnego. Występująca flora i fauna tego terenu jest bardzo bogata, stwierdzono tu występowanie ponad 1.400 gatunków roślin i ponad 200 gatunków kręgowców, 20 gatunków roślin i zwierząt wymienionych w Załączniku II Dyrektywy Rady 92/43/EWG. Obszar ma duże znaczenie dla ochrony ptaków.