Gmina Sosnowica

Poleski Obszar Chronionego Krajobrazu

Obszar ten spełnia funkcję otuliny Poleskiego Parku Krajobrazowego, zajmuje prawie całą powierzchnię gminy Sosnowica (8.390 ha), z wyjątkiem niewielkiego skrawka na północy i północnym-wschodzie, w okolicach wsi Kropiwki, Turno i Czołoma Nowa. Obejmuje tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach. Jest to teren wartościowy ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych. Do najcenniejszych terenów należą Jezioro Czarne Sosnowickie z rezerwatem przyrody i pomnikiem przyrody, a także zespół stawów w Sosnowicy oraz okolice Jeziora Zagłębocze.