Gmina Sosnowica

Poleski Park Krajobrazowy

Został utworzony w 1983 roku na podstawie uchwały Wojewódzkiej Rady Narodowej w Chełmie i ma obecnie powierzchni 5.387 ha. Na terenie gminy Sosnowica występuje w postaci dwóch enklaw znajdujących się na obszarach przyległych do północno-zachodniej części Poleskiego Parku Narodowego. Zajmują one łącznie 1.083 ha, tj. 21,2 % powierzchni całego Poleskiego Parku Krajobrazowego. Większa pod względem powierzchni jest enklawa w okolicach wsi Lejno. Obejmuje swym zasięgiem łąki i cenny obszar bagienno-torfowiskowy, który w przyszłości objęty będzie ochroną w postaci rezerwatu „Lejno-Kohiża”. Mniejsza enklawa znajduje się w okolicach wsi Zbójno, na terenach rozległych łąk i torfowisk. Parki krajobrazowe są to obszary chronione ze względu na wartości przyrodnicze, historyczne i kulturowe mając za zadanie popularyzację i upowszechnienie w warunkach racjonalnego gospodarowania. Jest to więc, jak gdyby „luźniejsza” forma ochrony dużych obiektów, dopuszczająca w ich granicach większość form normalnej działalności gospodarczej, nakładająca na tę działalność różnorodne ograniczenia. Celem tych ograniczeń jest uregulowanie sposobu zagospodarowania chronionego terenu, tak aby jego wysokie wartości przyrodnicze nie uległy degradacji.