Gmina Sosnowica

Poleski Park Narodowy

Poleski Park Narodowy

Unikatowy zespół krajobrazowy stanowiący najbardziej cenne walory krajoznawcze, obejmujący tereny południowo-wschodniej części gminy Sosnowica. W granicach gminy - Park zajmuje obszar 2392,4 ha, co stanowi 24,7 % powierzchni całego parku. Chroni ekosystemy torfowiskowe. Najcenniejszym elementem przyrody Parku są tereny podmokłe, torfowiska (niskie, przejściowe i wysokie), bagna i wody. Na obszarze gminy obejmuje głównie łąki (przeważnie podmokłe) w okolicach wsi Lipniak „Łąki Zienkowskie” i na południe od wsi Lejno, a także stawy na południe od Pieszowoli (Staw Głęboki, Wichary, Dziki, Górny Horodysz, Dolny Horodysz) oraz kilka niewielkich kompleksów leśnych. Większość terenów stanowią silnie przekształcone antropogenicznie łąki potorfowe. Bardzo cenny starodrzew dębowy występuje w kompleksie leśnym w pobliżu stawów pieszowolskich. Poleski Park Narodowy otoczony jest otuliną o powierzchni 14.042 ha, której granica na terenie gminy biegnie wzdłuż głównych dróg: z południa na północ od Ludwina do Sosnowicy i z zachodu na wschód z Sosnowicy do Starego Brusa.