Gmina Sosnowica

Rzeka Bobrówka

Całkowita długość rzeki wynosi 24,15 km, a powierzchnia zlewni 134,65 km2. Wypływa ona z jeziora Gumienko na terenie gminy Sosnowica. Zlewnia Bobrówki w całości położona jest na Pojezierzu Łęczyńsko – Włodawskim. W jej granicach lub bezpośrednim jej sąsiedztwie znajduje się 14 jezior, z których część nie ma powierzchniowego odpływu. W słabo urozmaiconym hipsometrycznie terenie przeważają akumulacyjne równiny piaszczyste i torfowiskowe obniżenia. Dział wodny jest niewyraźny, w kilku miejscach przecięty jest rowami, które łączą zlewnię Bobrówki ze zlewniami innych rzek, w tym Piwonii Północnej i Ochoży.